Ex-factory Prices (no Freight) as of December 5, 2022
DateTime:Dec.06,2022
[["C5","PetroChina Fushun Petrochemical","5700"],["C5","Sinopec Qilu Petrochemical","6100"],["C5","Sinopec Maoming Petrochemical","6200"],["C5","Sinopec Yanshan Petrochemical","5800"],["C5","Sinopec Zhongyuan Petrochemical","6250"],["C5","Sinopec Tianjin Petrochemical","6000"],["C5 (for adhesive use)","Daqing Huake","9100"],["C5 (for adhesive use)","Luhua Maoming","11300"],["C5 (for adhesive use)","Puyang Ruike","9200"],["C5 (for adhesive use)","Fushun Huaxing","9500"],["C5 (for adhesive use)","Yantai Hengmao","8800"],["C9","Sinopec Qilu Petrochemical","6500"],["C9","Sinopec Tianjin Petrochemical","6500"],["C9","PetroChina Fushun Petrochemical","6250"],["C9","PetroChina Jilin Petrochemical","6400"],["C9","Shanghai Jinshan Petrochemical","\\"],["C9","Sinopec Maoming Petrochemical","\\"],["C9","Sinopec Yanshan Petrochemical","6400"],["C9","Sinopec Zhongyuan Petrochemical","6300"],["C9","BASF-YPC Co., Ltd.","6500"],["Benzene","Sinopec Changling Refining & Chemical Company","\\"],["Benzene","Fujian Refining & Petrochemical Company","\\"],["Benzene","Sinopec Guangzhou Petrochemical","\\"],["Benzene","PetroChina Jilin Petrochemical","7900"],["Benzene","Sinopec Jiujiang Petrochemical","7250"],["Benzene","Sinopec Qilu Petrochemical","8450"],["Benzene","PetroChina Jinzhou Petrochemical","\\"],["Benzene","Sinopec Jinling Petrochemical","8450"],["Benzene","Shandong Qi Wangda","\\"],["Toluene","Sinopec Changling Refining & Chemical Company","7450"],["Toluene","Sinopec Guangzhou Petrochemical","7550"],["Toluene","Sinopec Qilu Petrochemical","7300"],["Toluene","Sinopec Shanghai Petrochemical","7300"],["Toluene","Sinopec Jiujiang Petrochemical","7300"],["Toluene","Sinopec Wuhan Petrochemical","7450"],["Toluene","BASF-YPC Co., Ltd.","7300"],["Toluene","Sinopec Zhenhai Refining & Chemical Company","\\"],["p-Xylene","Sinopec Qilu Petrochemical","8850"],["p-Xylene","Sinopec Tianjin Petrochemical","8850"],["p-Xylene","Sinopec Yangzi Petrochemical","8850"],["o-Xylene","Sinopec Hainan Refining & Chemical Company","9000"],["o-Xylene","PetroChina Jilin Petrochemical","8800"],["o-Xylene","Sinopec Luoyang Petrochemical","\\"],["o-Xylene","Sinopec Qilu Petrochemical","7800"],["o-Xylene","Sinopec Yangzi Petrochemical","9000"],["o-Xylene","Sinopec Zhenhai Refining & Chemical Company","9000"],["iso-xylene","Sinopec Changling Refining & Chemical Company","8200"],["iso-xylene","Sinopec Guangzhou Petrochemical","8150"],["iso-xylene","Sinopec Jinling Petrochemical","8150"],["iso-xylene","Sinopec Qingdao Refining & Chemical Company","7900"],["iso-xylene","Sinopec Shijiazhuang Refining & Chemical Company","7850"],["iso-xylene","Sinopec Tianjin Petrochemical","7900"],["iso-xylene","Sinopec Wuhan Petrochemical","8200"],["iso-xylene","Sinopec Yanshan Petrochemical","\\"],["iso-xylene","Sinopec Yangzi Petrochemical","8150"],["Styrene monomer","PetroChina Fushun Petrochemical","7700"],["Styrene monomer","Sinopec Guangzhou Petrochemical","8050"],["Styrene monomer","Shandong Huaxing Petrochemical","8850"],["Styrene monomer","PetroChina Jinxi Petrochemical","7700"],["Styrene monomer","PetroChina Jinzhou Petrochemical","7700"],["Styrene monomer","Lanzhou Huifeng Petrochemical","8000"],["Styrene monomer","Liaotong Petrochemical","\\"],["Styrene monomer","Sinopec Maoming Petrochemical","8000"],["Styrene monomer","Sinopec Qilu Petrochemical","7900"],["Phenol","Huizhou Zhongxin Chemical","9600"],["Phenol","PetroChina Jilin Petrochemical","9600"],["Phenol","BlueStar Harbin Petrochemical","\\"],["Phenol","Shandong Lihuayi","9800"],["Phenol","Sinopec Shanghai Gaoqiao Petrochemical","9600"],["Phenol","Sinopec Tianjin Petrochemical","9600"],["Phenol","Sinopec Yanshan Petrochemical","8900"],["Phenol","Shiyou (Yangzhou) Chemical","9600"],["Acetone","Huizhou Zhongxin Chemical","6000"],["Acetone","BlueStar Harbin Petrochemical","\\"],["Acetone","Shandong Lihuayi","6100"],["Acetone","Sinopec Shanghai Gaoqiao Petrochemical","5800"],["Acetone","Sinopec Tianjin Petrochemical","6000"],["Acetone","Sinopec Yanshan Petrochemical","4800"],["Diethylene glycol","PetroChina Fushun Petrochemical","4930"],["Diethylene glycol","PetroChina Jilin Petrochemical","4800"],["Diethylene glycol","Sinopec Maoming Petrochemical","5850"],["Diethylene glycol","Sinopec Shanghai Petrochemical","5600"],["Diethylene glycol","Sinopec Tianjin Petrochemical","4900"],["Diethylene glycol","Sinopec Yanshan Petrochemical","4900"],["Diethylene glycol","BASF-YPC Co., Ltd.","4962"],["Diethylene glycol","Sinopec Yangzi Petrochemical","5550"],["Diethylene glycol","PetroChina Dushanzi Petrochemical","\\"],["Methanol","Baotailong","\\"],["Methanol","Daqing Methanol","3600"],["Methanol","Shijiazhuang Jinshi Fertilizer","2650"],["Methanol","Hebei Zhengyuan Chemical","\\"],["Methanol","Jiwei Coal & Coke","3700"],["Methanol","Kingboard Wanxinda Chemical","2880"],["Methanol","Inner Mongolia Jinchengtai","\\"],["Methanol","Shenhua Mengxi Coal Chemical","2190"],["Methanol","Shanxi Coking","2560"],["Octyl alcohol","Anqing Shuguang Chemical","\\"],["Octyl alcohol","Hualu Hengsheng","9200"],["Octyl alcohol","Huachang Petrochemical","9300"],["Octyl alcohol","Sinopec Qilu Petrochemical","9100"],["Octyl alcohol","Shandong Lihuayi","9000"],["Octyl alcohol","Shandong Jian Lan Chemical","12700"],["Octyl alcohol","Luxi Chemical","9000"],["Octyl alcohol","Tianjin Yongli Chemical","9200"],["Octyl alcohol","PetroChina Daqing Petrochemical","9100"],["n-Butyl alcohol","Anqing Shuguang Chemical","\\"],["n-Butyl alcohol","PetroChina Jilin Petrochemical","7900"],["n-Butyl alcohol","Huachang Petrochemical","8200"],["n-Butyl alcohol","Shandong Lihuayi","7900"],["n-Butyl alcohol","Sinopec Qilu Petrochemical","7900"],["n-Butyl alcohol","Wanhua Group","7900"],["PTA","Jiangyin Hanbang Petrochemical","\\"],["PTA","Hengli Petrochemical (Dalian)","\\"],["PTA","Honggang Petrochemical","\\"],["PTA","Taihua Plastic (Ningbo) Co., Ltd.","5300"],["PTA","Oriental Petrochemical (Shanghai) Corporation","4990"],["PTA","Sinopec Tianjin Petrochemical","4990"],["PTA","Sinopec Yangzi Petrochemical","6190"],["PTA","Yisheng Ningbo Petrochemical","6069"],["PTA","Zhuhai Longhua Chemical","6500"],["Ethylene glycol","PetroChina Fushun Petrochemical","\\"],["Ethylene glycol","Henan Coal Chemical","\\"],["Ethylene glycol","PetroChina Jilin Petrochemical","\\"],["Ethylene glycol","Shandong Lihuayi","\\"],["Ethylene glycol","Sinopec Maoming Petrochemical","4000"],["Ethylene glycol","Sinopec Yanshan Petrochemical","4100"],["Ethylene glycol","PetroChina Dushanzi Petrochemical","\\"],["Caprolactam","Baling Hengyi Company","12700"],["Caprolactam","Henan Shenma","\\"],["Caprolactam","Hubei Sanning Chemical","\\"],["Caprolactam","Hunan Baling Petrochemical","12700"],["Caprolactam","Zhejiang Juhua Co., Ltd.","\\"],["Caprolactam","Nanjing Eastern Chemical","12900"],["Caprolactam","Shandong Fangming Chemical","\\"],["Caprolactam","Shandong Haili Chemical","\\"],["Caprolactam","Sinopec Shijiazhuang Refining & Chemical Company","\\"],["Acetic acid","Anhui Huayi Chemical","3300"],["Acetic acid","Hebei Zhongxin Chemical","3100"],["Acetic acid","Henan Shunda Company","2280"],["Acetic acid","Henan Yima Chemical","2750"],["Acetic acid","Hualu Hengsheng","2730"],["Acetic acid","Jiangsu Sopo","2750"],["Acetic acid","YANCON Cathay Coal Chemicals Co., Ltd.","3280"],["Acetic acid","Shanghai Wujing Chemical","\\"],["Acetic acid","Tianjin Soda","2650"],["Acrylonitrile","PetroChina Fushun Petrochemical","11600"],["Acrylonitrile","PetroChina Jilin Petrochemical","11800"],["Acrylonitrile","Shandong Keluer Chemical","11600"],["Acrylonitrile","Shanghai SECCO Petrochemical","12000"],["Acrylonitrile","Sinopec Anqing Petrochemical","11800"],["MMA","North China","10500"],["MMA","East China Trading Market","10400"],["MMA","East China Primary Market","10400"],["Methyl acrylate","Formosa Plastics (Ningbo)","\\"],["Methyl acrylate","Qilu Kaitai Petrochemical","18700"],["Methyl acrylate","Wanhua Chemical","14000"],["Methyl acrylate","BASF-YPC Co., Ltd.","13000"],["Methyl acrylate","Zhejiang Satellite Petrochemical","\\"],["Butyl acrylate","Jiangmen Handsome Chemical","\\"],["Butyl acrylate","Formosa Plastics (Ningbo)","\\"],["Butyl acrylate","Qilu Kaitai Petrochemical","19800"],["Butyl acrylate","Shanghai Huayi Group","9300"],["Butyl acrylate","Wanhua Chemical","11100"],["Butyl acrylate","Wanzhou Petrochemical","\\"],["Butyl acrylate","BASF-YPC Co., Ltd.","9000"],["Butyl acrylate","Zhejiang Satellite Petrochemical","\\"],["Butyl acrylate","CNOOC Huizhou","\\"],["Acrylic acid","Binhai Chemical Industry","\\"],["Acrylic acid","Formosa Plastics (Ningbo)","\\"],["Acrylic acid","Qilu Kaitai Petrochemical","19000"],["Acrylic acid","Wanhua Chemical","8600"],["Acrylic acid","Wanzhou Petrochemical","\\"],["Acrylic acid","BASF-YPC Co., Ltd.","7700"],["Acrylic acid","Zhejiang Satellite Petrochemical","\\"],["Acrylic acid","CNOOC Huizhou","7800"],["Caustic soda flakes","Xinjiang Tianye","4300"],["Caustic soda flakes","Junzheng Group","4350"],["Caustic soda flakes","Inner Mongolia Minghai Gaoye","\\"],["Caustic soda flakes","Ningxia Jinyuyuan Chemical","4450"],["Caustic soda flakes","Befar Group","4750"],["Caustic soda flakes","Hubei Yihua Group (Qinghai Branch)","4550"],["Caustic soda flakes","Minghai Gaoye","\\"],["Caustic soda flakes","Shaanxi Shuangyi Meihua","\\"],["Caustic soda flakes","Zhongtai Chemical","4200"],["Aniline","Jiangsu Yangnong Chemical","12800"],["Aniline","Jinmao Lv Ye","14720"],["Aniline","PetroChina Lanzhou Petrochemical","\\"],["Aniline","Nanjing Chemical","15200"],["Aniline","Shandong Jinling Chemical","\\"],["Aniline","Tianji Coal Chemical","\\"],["Aniline","SP Chemicals Taixing Co","\\"],["Aniline","Chongqing Changfeng Chemical","\\"],["Chloroacetic acid","Hebei Banglong Chemical","\\"],["Chloroacetic acid","Kaifeng Dongda Chemical","3500"],["Ethyl acetate","Jiangmen Handsome Chemical","\\"],["Ethyl acetate","Jiangsu Sopo","7200"],["Ethyl acetate","Jiangyin Baichuan Chemical","7200"],["Ethyl acetate","Nantong Lianhai","\\"],["Ethyl acetate","Shandong Jinyimeng","6800"],["Ethyl acetate","Shanghai Wujing Chemical","\\"],["Ethyl acetate","Taixing Jinjiang Chemical","\\"],["Ethyl acetate","Shintede Chemical","\\"],["Ethyl acetate","YANCON Cathay Coal Chemicals Co., Ltd.","6450"],["Butyl acetate","Dongying Yisheng","7550"],["Butyl acetate","Jiangmen Handsome Chemical","\\"],["Butyl acetate","Jiangyin Baichuan Chemical","7500"],["Butyl acetate","Shandong Jinyimeng","7250"],["Butyl acetate","Shandong Yankuang Group","\\"],["Butyl acetate","Taixing Jinjiang Chemical","\\"],["Isopropyl alcohol","Dadi Supu Chemical","\\"],["Isopropyl alcohol","Dongying Haike Xinyuan","9500"],["Isopropyl alcohol","Super Chemical","\\"],["Isobutanol","Anqing Shuguang Chemical","\\"],["Isobutanol","Shandong Lihuayi","7400"],["Isobutanol","Sinopec Qilu Petrochemical","6400"],["Isobutanol","Luxi Chemical","\\"],["Isobutanol","Shandong Yankuang Group","\\"],["Vinyl acetate","Beijing Organic Plant","8300"],["Vinyl acetate","Sinopec Great Wall Energy & Chemical","\\"],["Vinyl acetate","Sinopec Shanghai Petrochemical","8400"],["Vinyl acetate","Sinopec Chongqing SVW Chemical","8400"],["DOP","Aekyuan (Ningbo) Chemical","10200"],["DOP","Dongying Yimeide","9900"],["DOP","Shijiazhuang Bailong Chemical","10400"],["DOP","Hebei Zhendong Chemical","\\"],["DOP","Henan QingAn Chemical","10000"],["DOP","Jining Changxing Chemical","9700"],["DOP","Shandong Qilu Plasticizer","10200"],["DOP","Shandong Kexing Bioproducts","\\"],["DOP","UPC (Zhenjiang) Group","10100"],["Propylene","Anbang Chemical","\\"],["Propylene","Changyi Chemical","7250"],["Propylene","Daqing Zhonglan Petrochemical","\\"],["Propylene","Dayou New Energy","7700"],["Propylene","Shandong Dongming Petrochemical","\\"],["Propylene","Dongying Hualian Petrochemical","7153"],["Propylene","Fuyu Chemical","\\"],["Propylene","Guangrao Zhenghe Chemical","7300"],["Propylene","Sinopec Guangzhou Petrochemical","7000"],["Propylene","Sinochem Hongrun Petrochemical","7850"],["Propylene","PetroChina Jinxi Petrochemical","6950"],["Propylene","Sinopec Tianjin Petrochemical","7200"]]